ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

کد خبر:R60323   نام رویداد: ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندسی نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه موضوع: مهندسی بیوتکنولوژی شاخه: بیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی،…