رویداد حسگرهای پایش بیماری‌ها و اندازه‌گیری‌کننده نشانگرهای زیستی

رویداد حسگرهای پایش بیماری‌ها و اندازه‌گیری‌کننده نشانگرهای زیستی

کد خبر:R_60420   نام رویداد: حسگرها نوع رویداد: کنفرانس موضوع: حسگرهای نظارت‌کننده بیماری‌ها و اندازه‌گیری‌کننده نشانگرهای زیستی شاخه: مهندسی، علوم پایه و علوم مربوط…