دانشمندان یک پارچه‌ی فوق العاده نازک ایجاد کرده‌اند که می‌تواند انرژی جنبشی ما را دریافت کند.

دانشمندان یک پارچه‌ی فوق العاده نازک ایجاد کرده‌اند که می‌تواند انرژی جنبشی ما را دریافت کند.

کد خبر:۶۰۶۰۶۱   دانشمندان یک پارچه‌ی فوق العاده نازک ایجاد کرده‌اند که می‌تواند انرژی جنبشی ما را دریافت کند. فیبرهای پیچ خورده که از…