گیمرها برای یافتن ساختارهای جدید مولکولی به یاری بیولوژیستها می آیند!

کد خبر: ۶۰۵۳۰۱ تاریخ انتشار: ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ گیمرهای بازی های ویدئویی برای کمک به پیشرفت یک ساختار مولکولی جدید برای کنترل کریسپر، به کار گماشته…