داروینیسم و برابری‌طلبی[۱]-نزاعی بر سر سرشت انسانی (قسمت ششم)

داروینیسم و برابری‌طلبی[۱]                                                         نزاعی بر سر سرشت انسانی کد مطلب: P602016 تیم لیونز تردیدی نیست ‌که اشکال توارث غیرژنتیکی، شامل توارث اجتماعی و فرهنگی،…

داروینیسم و برابری‌طلبی[۱]-نزاعی بر سر سرشت انسانی (قسمت چهارم)

داروینیسم و برابری‌طلبی[۱]                                             نزاعی بر سر سرشت انسانی تیم لیونز کد مطلب: P602014 در آنچه انتخاب طبیعی می‌تواند انجام دهد محدودیت‌هایی وجود دارد. انتخاب…