آزمایشگاه روی تراشه ای کوچک و نظارت دائم بر سلامتی به صورت شخصی

کد خبر: ۶۰۴۰۷۱ تاریخ انتشار: ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷   آزمایشگاه روی تراشه تصور کنید دستگاهی را پوشیده‌اید که یک آزمایشگاه روی تراشه کوچکی است و میتواند…