حسگرهای زیستی

حسگرهای زیستی گونه‌هایی از حسگرها هستند که برای واکنش با مولکول‌های زیستی اختصاصی طراحی شده‌اند. نتیجه واکنش مولکول زیستی با سطح حسگر توسط یک خوانشگر…